Duyurular

TÜM DUYURULAR  


Haberler

TÜM HABERLER  
 

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMACILARI İÇİN TRANSFER EDİLEBİLEN BECERİLER

Genel Bakış

Başlık:Su Ürünleri Araştırmacıları İçin Transfer Edilebilen Beceriler
Program:Leonardo da Vinci - Yenilik Transferi
Toplam Bütçe:332240 Avro
EC Katkısı:248845 Avro
Süre:Aralık 2009 - Kasım 2011
Ortak Sayısı:6
Kordinatör:Ankara Üniversitesi
Web Adresihttp://www.aqualabs.eu

'Su Ürünleri Araştırmacıları İçin Transfer Edilebilen Beceriler' başlıklı proje, Türk Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) aracılığıyla AB Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında desteklenen iki yıllık bir projedir. Proje, su ürünleri araştırmaları için gerekli olan transfer edilebilen becerilerle ilgilidir.

Projenin Dayanağı

Su ürünleri yetiştiriciliği Avrupa'da çok hızlı büyüyen ve inovatif bir endüstri olup, başarısı pratik ve teorik bilgi ile yeterli beceriye sahip personel bulunmasına dayanır. Bu tarz beceri, konuya özgü olmak zorunda olmasına karşın mesleki ancak transfer edilebilen beceriler de eşit derecede önemlidir. Günümüzde transfer edilebilen becerilere sahip olmak zorunludur ancak bu beceriler, derslerin ya da eğitimin bir bileşeni olarak henüz tam olarak yerini bulamamıştır. Sahip olduğu becerileri güncelleyen araştırıcılar, su ürünleri sektörünün sürdürülebilir şekilde büyümesinde çok yönlü etki göstermektedir.

Projenin Amaçları

Projenin genel amacı, Mesleki Eğitim sistemini (VET) Avrupa su ürünleri sektörü için geliştirmektir. Buradaki temel olgu, araştırmacıların becerilerini güncellemeleri için sürekli profesyonel gelişim eğitimi almalarını sağlamaktır. Bu şekilde, a) araştırma alanında kariyer yapmanın güvenliği, cazibesi ve kalitesinin artması b) araştırmacıların ve araştırmalarının sektörle bağlantısının artırılması c) Avrupa'daki sürdürülebilir su ürünleri sektörü için, sektöre bilgi transferinin artmasının sağlanması beklenmektedir.

Metodoloji

Proje, su ürünleri araştırmalarında gerekli transfer edilebilen becerilerin, sektörün ihtiyaçlarının analiz edilerek tanımlanmasını içermektedir. Tanımlanan becerilerin en az hangi seviyede olması gerektiği de ihtiyaç analizi doğrultusunda ortaya konmaktadır. Moduller, beceri/yeterlilik/öğrenme çıktıları bazında konuya ilişkin açığı kapatmak amacıyla geliştirilecektir. Su ürünleri araştırıcılarının beceri elde edebilmeleri için esnek öğrenme vasıtaları öngörülmektedir.

Proje, 4 farklı projenin sonuçlarına dayanmaktadır:

1) WAVE- Validation of Working Experience in Aquaculture (LDV): Su ürünleri üretiminde çalışma deneyimlerinin geçerlik kazanması amacı ile 10 ülkeden 90 balık çiftliğinde anket yapılmış ve anket sonucunda gerekli olan yeterlilikler/beceriler için 10 Avrupa dilinde bir ana liste oluşturulmuştur. Bu ana liste, Avrupa Su Ürünleri Üreticileri Federasyonu (FEAP) tarafından da onaylanmıştır.

2) Aqualabs- (FP6, Marie Curie Eğitim Kursu): Genç araştırıcılara yüksek seviyeli 6 teknik eğitim kursu ile genel araştırma becerisi üzerine odaklı bir adet kısa çalıştay düzenlenmiştir.

3) VALLA Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Hayatboyu Öğrenmenin Geçerli Kılınması (EQF Projesi): Proje, mesleki haritayı oluşturmaktadır. Yeterliliklerin ve öğrenme çıktılarının nasıl inceleneceğini ve kısa süreli kursların nasıl akredite edileceği konusunda detaylar sunmaktadır.

4) AQUA-TNET 2008-2011 (Hayatboyu Öğrenme Programı - Erasmus): Su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve su kaynakları yönetimine ait tematik bir ağdır. Bu projede, İş Paketi 4 "Jenerik beceri ve yeterlilik yaklaşımları" ile ilgilidir. Yüksek lisans programları içerisinde en iyi uygulama saptanacak ve bulgular ağ içerisinde paylaşılacaktır.

Sonuçlar

Su Ürünleri Araştırmacıları İçin Transfer Edilebilen Beceriler başlıklı proje, su ürünleri araştırmacıları ile endüstri arasında bir bağ sağlayarak yararlı ve yenilikçi bir katkı sağlayacaktır. Proje, araştırıcılar için gerekli olan mesleki ve transfer edilebilen becerileri belirleyecek ve çeşitli öğrenim metotları kullanılarak endüstrinin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde esnek eğitim modüllerine dönüştürülecektir (formal ve formal olmayan). Sonuçlar katılımcı ortak ülkelere değerli bir destek sağlayacaktır. Proje kurgusunda, çok hızlı değişen, inovatif bir alan olan su ürünleri yetiştiriciliği için katma değer olarak en çok ihtiyaç duyulan becerilere sahip personel temini öngörülmüştür. Su ürünleri sektöründeki rekabet, yalnızca alandaki personelin becerilerini artırması ile devam ettirilebilir.